Skip to main content
Skip banner

Jak starać się o wyjazd w ramach programu mobilności Erasmus+

Spotkanie informacyjne o programie Erasmus + da studentów MISH , 20 stycznia 2016 r. godz. 10:00 sala nr 13, Rynek Główny 8.

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW:

Student MISH może strać się o wyjazd  w ramach miejsc przewidzianych w umowach zawartych przez MISH oraz z umów Instytutów kierunków wiodących (tylko w drodze wyjątku z umów jednostek nie stowarzyszonych z MISH).

WNIOSEK

Wnioski o stypendium Erasmus+ na 2022/23 na semestr wiosenny można składać w drugiej turze  do 11 września 2022.

Rejestacja on-line przez USOSweb.

Uwaga, chęć udziału w rekrutacji Erasmus trzeba uprzednio zgłosić koordynatorowi Erasmus + MISH z uwagi na konieczność weryfikacji ustawień systemu rekutacyjnego i ofert w różnych jednostkach dla studentów z programami o kodach MISH.

Informacje o rejestracji: https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing

Z umów MISH możliwe są tylko wyjazdy jednosemestralne.

Waga warunków branych pod uwagę przy rekrutacji Erasmus+:

1.       Średnia ocen: 0 - 5 waga 2 (średnia arytmetyczna ze średnich ważonych za poszczególne lata studiów; studenci I roku II stopnia- średnia z przebiegu studiów I stopnia; studenci I roku studiów I stopnia - średnia arytmetyczna z egzaminów i zaliczeń)

2.       Znajomość języka obcego:  0-5  waga 2 ,  znajomość drugiego języka wykładowego uczelni przyjmującej 0 -2 pkt waga 1

3.       Wpływ wyjazdu stypendialnego na rozwój naukowy studenta, wzbogacenie indywidualnej linii programowej studiów. Pkt  0-5 waga 1

4.       Rekomendacja opiekuna naukowego:  pkt 0-1 waga 2

5.       Osiągnięcia naukowe mające związek z linią programową studiów MISH (publikacje, udział czynny w konferencjach, sympozjach, aktywność w kole naukowym - organizacja imprez naukowych) 0-5 waga 1

6. Dodatkowa działalność (potwierdzenie działalności w samorządzie studenckim, ESN, organizacjach non-profit, etc.). 0-1 waga 1

 I. Wymagana dokumentacja:

1. Potwierdzenie średniej ocen studenta  za dotychczasowy przebieg studiów – (średnia ważona liczona na koniec ostatniego zaliczonego roku studiów), przy średniej nieznacznie niższej niż 4,0 konieczne przedstawienie informacji o dodatkowych osiągnięciach naukowych (jak w pkt. 6). W przypadku studentów I roku II stopnia:  średnia z przebiegu studiów I stopnia (wpisana do suplementu do dyplomu).

2. Potwierdzenie znajomości języka obcego, w którym mają być realizowane zajęcia na uczelni przyjmującej (certyfikaty,  zaświadczenia z JCJ, zaliczenie zajęć praktycznej nauki języka w roku studiów, w przypadku braku zaświadczeń może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna).

3. List motywacyjny zawierający:

- listę uczelni, w kolejności priorytetowej,  na które student chce wyjechać ( max. 3),

- listę zajęć z punktacją ECTS, w których student planuje uczestniczyć (ewentualnie badań, kwerend, które mają być przeprowadzone w ramach wyjazdu).

- określenie wpływu wyjazdu stypendialnego na rozwój naukowy studenta, wzbogacenie indywidualnej linii programowej studiów.

 CV z dołączonym potwierdzeniem osiągnięć naukowych (publikacje, udział czynny w konferencjach, sympozjach,  aktywność w kole naukowym - organizacja imprez naukowych) i dodatkowej działalności (potwierdzenie  działalności w samorządzie studenckim, ESN, organizacjach non-profit,  etc.).

Opcjonalnie:

4. Rekomendacja opiekuna naukowego

 

Komisja Stypendialna Erasmus+ MISH zastrzega możliwość dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

W przypadku zgłoszeń studentów spoza MISH, pierwszeństwo mają wnioski studentów z jednostek współtworzących MISH. 

W przypadku starania się o wyjazd  przez studentów innych Instytutów wymagane jest dołączenie potwierdzenia zgody koordynatora Erasmus, w którym studiuje kandydat na staranie się o wyjazd stypendialny Erasmus z umowy MISH oraz zaświadczenia o średniej ocen z opisem dotychczasowego przebiegu studiów.

Wnioski składa sie za pośrednictwem konta USOSweb.

II. Wyjazd studenta MISH z umowy Instytutu kierunku wiodącego studenta: dokumentacja jest określana przez jednostkę, z umowy której student chce korzystać. Po zakwalifikowaniu do wyjazdu student ma poinformować o tym pisemnie Dyrektora MISH lub koordynatora Erasmus+ w MISH.

III. Wyjazd studenta MISH z umowy Instytutu spoza kierunku wiodącego studenta: możliwość taka jest dopuszczalna tylko w miarę wolnych miejsc po podstawowej rekrutacji:

- konieczne jet uzyskanie zgody uczelni zagranicznej na przyjęcie na program Erasmus+ (zgoda może być mailowa)! Nie każda uczelnia wyraża zgodę na przyjęcie studenta z instytutu z którym nie ma nawiązanej współpracy (nie ma podpisanej umowy bilateralnej). Wydruk zgody mailowej należy okazać koordynatorowi macierzystemu

- należy spełnić kryteria kwalifikacyjne narzucone przez MISH,

PO WER dodatkowe dofinansowanie  na wyjazdy stypendium programu Erasmus + studentów pobierających stypendium socjalne w semestre poprzedzającym wyjazd oraz studentów niepełnosprawnych.

Po przyznaniu stypendium Erasmus+ student jest zapraszany na spotkanie informacyjne dla studentów wyjeżdżających i ok. maja/czerwca podpisuje umowę wyjazdową formalnie dookreślającą zobowiązania finansowe związane z wyjazdem.

REZYGNACJA W przypadku, gdy student nie może skorzystać z wyajdu stypendialnego konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Koordynator Erasmus+ MISH:

Anna Stadnicka tel. 431-12-31, e-mail: anna.stadnicka @ uj.edu.pl