Skip to main content
Skip banner

Obrony prac dyplomowych

Student przed przystąpieniem do licencjackiego egzaminu końcowego lub obrony pracy dyplomowej musi rozliczyć indeks zgłosić program do rozliczenia w USOSie i wysłać e-mail z informacją o tym do biura MISH  Dopiero po sprawdzeniu zrealizowania programu oraz obliczeniu średniej ocen z przebiegu studiów dokumenty są przesyłane do Instytutu prowadzącego kierunek wiodący studenta.

Informacja o gotowości do rozliczenia programu powinna zostać przekazana do biur MISH na 10 dni przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej. Dokumenty wymagane przed obroną muszą zostać złożone w sekretariacie MISH nie później niż 7 dni przed obroną.

TERMINY:

  1.  Trzy tygodnie przed obroną, najpóźniej do 1 września - należy przesłać do biura MISH e-mail z:

- tytułem pracy (bez formatowań czcionki typu kursywa, pogrubienie itp..)

- imię i nazwisko promotora

- imię i nazwisko recenzenta

  1.  Wgranie pliku z pracą dyplomową do systemu AP – termin ostateczny 15 września https://www.ap.uj.edu.pl/?_s=1 dostęp po zalogowaniu danymi do USOSweb (ostateczny termin zatwierdzenia przez promotora wgranej do 15 września pracy dyplomowej to 30 września). 

WAŻNE:

Wgranie pracy -  dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, aby ustalić ten termin prosimy konsultować się z promotorami i recenzentami ponieważ ma on umożliwić jej akceptację przez promotora, analizę przez system antyplagiatowy oraz zapoznanie się z wersją pracy zatwierdzoną w systemie i wgranie recenzji przez recenzentów najpóźniej na 7 dni przed terminem obrony. 

  1. Na 10 dni przed obroną należy upewnić się, czy wszystkie oceny są wpisane w system USOSweb. Prosimy o zgłaszanie programu do rozliczenia także e-mailem.
  2. Na 7 dni przed obroną do biura OMISHiS mają zostać złożone następujące dokumenty, z uwagi na sytuację pandemiczną są akceptowane też skany wysłane na e-mail: mish@uj.edu.pl:

DOKUMENTY (na 7 dni przed obroną):

a. Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów (dyplom/suplement), w tym odpisów w j. obych (uwaga, nie można wnosić o nie w terminach późniejszych):

 - osoby, które rozpoczęły studia przed 2019/20: 38c38a05-2bf3-4b14-b4a2-27b6c7ba5ded (uj.edu.pl)

- osoby, które rozpoczęły lub wznowiły studia od 2019/20: e9bae175-4c36-4fe5-8e8c-fb972936d92d (uj.edu.pl)

UWAGA: 

b. dowód uiszczenia opłaty za dyplom (można w formie pliku PDF e-mailem) 

- osoby, które rozpoczęły studia przed 2019/20: wersja polska 60 zł. Każdy dodatkowy odpis w języku obcym 40 zł. Numer konta, na który należy wpłacić znajdą wydaje sekretariat OMISHiS, jest to indywidualny numer konta związany z danym kierunkiem wiodącym.  Aby umożliwić prawidłowe księgowanie wpłat stanowczo prosimy nie dokonywać ich przed wygenerowaniem należności przez nasze biuro.

- osoby, które rozpoczęły studia od 2019/20 -  otrzymują odpisy zgodnie z Pismem okólnym nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku

c.  oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo (wzór oświadczenia poniżej)

d. oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych ww. regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ – w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia (np. jeśli brał udział w projekcie ZintegrUJ, czy Doskonały Uniwersytet) - uwaga, jeśli tak, wymagane jest też potwierdzenie z biura ZintegrUJ lub Doskonały Uniwersytet.

e.  informacja o planowanej obecności innych osób w trakcie egzaminu dyplomowego – w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a obecność innych osób wynika z ustalonych z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ warunków adaptacji egzaminu dyplomowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

f. przesłanie e-mailem wykazu osiągnięć związanych z tokiem studiów, które mają być wpisane do suplementu do dyplomu oraz dostarczenie dokumentów je potwierdzających o ile nie znajdują się w teczce studenta jak to ma miejsce w przypadku stypendiów Erasmus + (ważne: udział w konferencjach, publikacje, czy uzyskanie stypendium Rektora nie podlegają wpisowi).

g. UWAGA, nie ma obowiązku składania formularza badania losów absolwentów, ale jest możliwość złożenia formularza zgody na przetwarzanie danych, takich jak numeru telefonu, w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego po zalogowaniu na stronie w USOSweb: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index

Download files
docx
c) obrona zdalna - oświadczenie
pdf
d) oświadczenie o wypełnieniu zobowiązań względem uczelni (projekt ZintegrUJ)
docx
d2) oświadczenie o wypełnieniu zobowiązań względem uczelni (projekt Doskonały Uniwersytet)
doc
d3) oświadczenie o wypełnieniu zobowiązań względem uczelni (projekt Szkoła Orłów)