Przejdź do głównej treści

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia

Proces rekrutacji na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne jest oparty na ustaleniu rankingu. 

Na pierwszy rok studiów w roku 2022/23 może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce.

Informacje szczegółowe wraz z wykazem uwzględnianych olimpiad i konkursów znajdują się na stronach systemu rekrutacji IRK UJ.

Limit przyjęć: 30

Ranking przyjęć ustalany jest w oparciu o średnią arytemtyczną wyników z poziomów rozszerzonych z 3 przedmiotów z wagą 1 i rozmowy kwalifikacyjnej z wagą 3:

1. Język polski

2. Przedmiot do wyboru: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna

3. Język obcy

4. Rozmowa kwalifikacyjna

 

Sposób obliczania wyniku kwalifikacji w końcowym rankingu:

[(język polski x1)+(przedmiot z gr. 2 x1)+(język obcy x 1) +(wynik rozmowy kwalifikacyjnej x3)]/6

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

W rekrutacji  na studia drugiego stopnia MISH mogą brać udział kandydaci z dyplomami licencjata lub magistra kierunków humanistycznych i społecznych, mających sprecyzowane plany odnośnie pisania pracy magisterskiej na wydziałach wpółtworzących MISH, którzy chcą realizować program studiów w toku MISH przygotowującym do późniejszych studiów doktoranckich. Ważne by posiadać dyplom zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi kierunku wiodącego, który zamierza się ukończyć w ramach studiów drugiego stopnia MISH.

Miejsc na studiach drugiego stopnia jest 30, wszyscy kandydaci przechodzą przez rozmowę kwalifikacyjną.

Podstawą kwalifikacji jest miejsce w rankingu ustalanego w oparciu o średnią z przebiegu studiów (20% wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej (80% wyniku końcowego kwaliifkacji).

 
SZCZEGÓŁOWE OPISY WARUNKÓW REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADKACH  REKRUTACJA I STOPNIA I REKRUTACJA II STOPNIA.