Samorząd Studentów MISH

/documents/55352/1688578/Informator+MISH+2016.pdf/fc2ee4dc-969a-4e7f-9bb3-761bc2e2f913/documents/55352/1688578/Informator+MISH+2016.pdf/fc2ee4dc-969a-4e7f-9bb3-761bc2e2f913/documents/55352/1688578/Informator+MISH+2016.pdf/fc2ee4dc-969a-4e7f-9bb3-761bc2e2f913

Wszyscy studenci uniwersytetu tworzą Samorząd Studentów. Nasze biuro ma jednak tylko dwa pokoje, więc choć otwarte jest dla wszystkich, co dwa lata dokonujemy wyboru przedstawicieli do Wydziałowych Rad Samorządu, reprezentujących wszystkich studentów przed władzami uniwersytetu: są naszym wspólnym głosem.

W roku akademickim 2007/2008, przy okazji kwietnionych wyborów, do grona rad dołączyła Rada Samorządu Studentów MISH. Od tamtej pory przedstawiciele naszego kolegium uczestniczą w pracach Samorządu Studentów UJ na zasadach analogicznych do samorządów wydziałowych (wydziałówek). Rada jest organem samorządu na szczeblu podstawowym – reprezentuje studentów przed władzami jednostki prowadzącej studia MISH. Pomimo niewielkiej w porówaniu z „normalnymi" wydziałami liczby studentów, funkcjonowanie odrębnej Rady Samorządu Studentów MISH jest niezbędne – jej ważnym zadaniem jest m.in. współpraca z innymi wydziałowymi radami Samorządu Studentów, dzięki czemu mamy wpływ na to, jak studiuje się nam na ich wydziałach.

Rada powołuje spośród wszystkich studentów stałe komisje: ekonomiczną (szczególnie ważną z uwagi na konieczność zajmowania się sprawami stypendiów i akademików) i dydaktyczną. W razie potrzeby może powołać również odpowiedniki pozostałych komisji uczelnianych, np. informacyjnej lub zagranicznej.

Przedstawiciele Samorządu są do dyspozycji wszystkich studentów. Staramy się ułatwiać Wam studiowanie: poprzez akcje informacyjne, zabieganie o korzystne rozwiązania organizacyjne, a także ewentualne interwencje i porady w przypadkach indywidualnych. Naprawdę jesteśmy waszym głosem: mamy realny wpływ na sytuację studentów na uniwersytecie, zapraszamy więc do zgłaszania uwag wszelkiego rodzaju.

Specyfika studiów międzywydziałowych sprawia, że tych kilka formalnie wybranych osób nie jest w stanie ogarnąć wszystkich potrzeb i problemów studentów rozsianych po różnych wydziałach bez Waszej pomocy. Stąd nasze serdeczne zaproszenie do włączenia się w działalność samorządu! Bardzo ucieszą nas wszelkie inicjatywy: od rzucenia pomysłem aż do chęci przeprowadzenia konkretnego projektu – służymy pomocą w załatwianiu wszystkich formalności. Szczególnie apelujemy o włączanie się w działania komisji ekonomicznej i dydaktycznej, gdzie jest najwięcej pracy. Zawsze chętnie wysłuchamy również uwag na temat obecnie przeprowadzanych projektów. Jeśli chcecie działać na wyższym szczeblu – chętnie wskażemy, gdzie się zgłosić. Zapraszamy na dyżury (o których informujemy na bieżąco mailem i na forum) oraz do kontaktu drogą mailową – obiecujemy, że żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi.

Więcej informacji na temat działalności Samorządu Studentów, zarówno na poziomie ogólnouczelnianym, jak i wydziałowym, a także informacje o aktualnych projektach wszystkich komisji można znaleźć na stronie: http://www.samorzad.uj.edu.pl

Tam też, w zakładce wydziałówki – MISH – ludzie, znajdziecie do nas kontakt!

Aktualna działalność Samorządu Studentów MISH ogłaszana jest też na FB: https://www.facebook.com/rss.mish.uj?fref=ts 

Skontaktuj się z nami!

 

Rada Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych:

Krzysztof KOCIK, przewodniczący

Agnieszka Dąbrowska

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna (2017/18):

Krzysztof KOCIK, przewodniczący

Agnieszka Dąbrowska, wiceprzewodniczący

pełnomocnik Dyrektor MISH mgr A. Stadnicka

 

Informator dla pierwszego roku 

 

Nabór prac do ARTES 2016: regulamin