Skip to main content
Skip banner

Podstawowe informacje

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne są inicjatywą trzech wydziałów: Filologicznego, Historycznego i Filozoficznego. Wychodzą one naprzeciw nowemu zapotrzebowaniu na wszechstronne wykształcenie, dając wyjątkową możliwość studiowania dla ludzi samodzielnych, twórczych i odpowiedzialnych, którzy posiadają szerokie humanistyczne zainteresowania.

Historia MISH

Z inicjatywy ówczesnego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Franciszka Ziejki, latem 2000 r. przeprowadzono konsultacje z władzami wydziałów humanistycznych w sprawie uruchomienia na UJ międzywydziałowych indywidualnych studiów, podobnych do tych funkcjonujących na kilku polskich uniwersytetach oraz do istniejących już na Uniwersytecie studiów matematyczno-przyrodniczych.
W marcu 2001 r. Rady Wydziałów Filologicznego, Filozoficznego i Historycznego wyraziły zgodę na utworzenie MISH UJ. 15 marca 2001 r. uchwałą Senatu UJ zostały powołane Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne UJ. 1 października 2001 r. obowiązki Dyrektora Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ zaczęła pełnić dotychczasowa Pełnomocnik, prof. dr hab. E. Mańczak-Wohlfeld.

W ciągu 17 lat istnienia jednostki akces do współtworzenia studiów zgłaszały kolejne wydziały, Wydział Polonistyki (wcześniej wchodzący w skład Wydziału Filologicznego), Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

W marcu 2017 r. jednostka prowadząca MISH zmieniła nazwę na Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, co było efektem zmian wprowadzonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Obecnie

Za kształt i organizację studiów w trybie MISH odpowiada Dyrektor OMISHiS, który w sprawach studenckich posiada kompetencje dziekańskie, przekazane jej przez Dziekanów wydziałów na podstawie pisemnych upoważnień. Pieczę nad całokształtem spraw związanych ze studiami sprawuje Rada Programowa (złożona z przedstawicieli wydziałów pod przewodnictwem Dyrektor OMISHiS).

Studia w trybie MISH umożliwiają realizację poszczególnych kierunków wiodących w trybie studiów indywidualnych i interdyscyplinarnych. Przeznaczone są dla szczególnie zdolnych kandydatów o szerokich społecznych i humanistycznych zainteresowaniach.

Forma kształcenia w ramacg MISH polega na organizowaniu, w porozumieniu z opiekunem naukowym (tutorem) już od pierwszego roku swojego indywidualnego programu studiów, realizując wymagane minimum kierunku wiodącego i korzystając z oferty programowej jednostek dydaktycznych UJ tworzących te studia. Ponadto student ma możliwość działalności naukowej pod kierunkiem swojego opiekuna. Taki model studiów odpowiada wymaganiom współczesności, będąc jednocześnie powrotem do źródeł idei uniwersyteckiej.

Absolwent MISH posiada uprawnienia i kompetencje absolwenta kierunku wiodącego, z którego uzyskał licencjat lub magisterium. Powinien posiadać dogłębną wiedzę humanistyczną oraz społeczną, a także cechować się dużą samodzielnością poznawczą kluczową w ewentualnej dalszej pracy naukowej.

Wzbogacenie wykształcenia kierunkowego o elementy interdyscyplinarne i uzupełnienie zdobytej wiedzy o m.in. znajomość metodologii różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych ma istotny wpływ na zwiększenie innowacyjności i operacyjności myślenia naukowego.