Podstawowe informacje

 

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim zostały powołane z inicjatywy Wydziału Filologicznego, Filozoficznego i Historycznego w roku 2001.
MISH to studia o toku indywidualnym prowadzone jako jednolite 5-letnie studia magisterskie od roku akademickiego 2001/02, od 2007/08 studia pierwszego stopnia, a od 2010/11 takze studia II stopnia  funkcjonujące dzięki porozumieniu jednostek dydaktycznych UJ umożliwiających realizację ich kierunków w trybie studiów indywidualnych i interdyscyplinarnych. Przeznaczone są dla szczególnie zdolnych kandydatów o szerokich humanistycznych zainteresowaniach. Stanowią one nową formę studiowania, która polega na tym, że student już od pierwszego roku studiowania w porozumieniu ze swoim opiekunem naukowym organizuje sobie przebieg indywidualnego toku studiów korzystając z oferty programowej jednostek dydaktycznych UJ, które zgłosiły akces do MISH. Ponadto student ma możliwość działalności naukowej pod kierunkiem swojego opiekuna. Ten model studiów odpowiada wymaganiom współczesności będąc jednocześnie powrotem do korzeni myśli uniwersyteckiej.
 
Studia o takim profilu funkcjonują już na innych polskich uczelniach: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i KUL, skupiając najzdolniejszych studentów. Studia MISH w tych ośrodkach dzięki zaangażowaniu opiekunów naukowych (jak i umiejętnościom osób tam studiujących) stały się rodzajem elitarnych studiów przygotowujących do pracy naukowej. Uniwersytet Jagielloński proponuje podobny model studiowania również w ramach nauk ścisłych. Już od paru lat ofertą skierowaną do zdolnych kandydatów na studia tych dziedzin są Studia Matematyczno – Przyrodnicze UJ, więcej informacji na ich temat można uzyskać w Internecie (http://www.if.uj.edu.pl/pl/SMP/smp.html) i w Instytucie Fizyki UJ.
 
Dzięki porozumieniu największych polskich uczelni powstał również program Academia Artes Liberales, oferujący międzyuczelniane studia humanistyczne na bazie współpracy ośrodków MISH i uniwersytetów (informacje na ten temat są dostępne w Internecie http://www.aal.edu.pl oraz w Sekretariacie MISH.