Akademiki

Akademiki

Przydzielanie miejsc w domach studenckich 2012/13

Uprzejmie informujemy, którzy  będą ubiegać się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2012/2013, że wniosek o przydzielenie miejsca w ds. należy złożyć poprzez system USOSweb. Aby wypełnić wniosek o przydzielenie miejsca w domu studenckim należy najpierw wypełnić część dotyczącą dochodów w rodzinie studenta.

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2012/13 będą przydzielane studentom na podstawie złożonego wniosku oraz na podstawie dokumentacji o dochodach w rodzinie studenta uzyskanych w roku 2011 r. Sytuację materialną rodziny studenta ustala się na podstawie dokumentacji określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyjętego
w trybie art. 186  ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) obowiązującego w danym roku akademickim.
Dodatkowo będą stosowane kryteria  wyszczególnione w § 2 Regulaminu przydzielania
i korzystania z miejsc w domach studenckich UJ.

 

I. Składanie wniosków

Studenci MISH, którzy będą ubiegać się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2012/13, oprócz wypełnienia w systemie USOSweb informacji dotyczącej dochodów rodziny studenta w roku 2011 i wniosku o przydzielenie miejsca w domu studenckim, są zobowiązani  do złożenia w sekretariacie MISH wszystkie niezbędne dokumenty w formie wydrukowanej:

·         wniosek o przydzielenie miejsca w domu studenckim z USOSweb;

·         oświadczenie o dochodach w rodzinie – wydruk z USOSweb;

·         kserokopię dowodu osobistego celem poświadczenia odległości od miejsca zamieszkania oraz faktu zamieszkania poza Krakowem;

·         dokumentację poświadczającą dochody studenta i jego rodziny w roku 2011,

·         wniosek o ponowne przeliczenie dochodu w przypadku utraty lub/i uzyskania dochodu oraz dokumenty określające datę utraty dochodu i jego wysokość lub/i dokumenty określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca, w którym dochód został osiągnięty;

·         rodziny studenckie mogą ubiegać się o 2 miejsce w domu studenckim dla niepracującego małżonka lub dziecka. Chęć ubiegania się o drugie miejsce należy zaznaczyć we wniosku.

·         Zaświadczenia poświadczające dodatkową działalność oraz szczególne sytuacje w których znalazł się student (§ 2 Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego).

 

II. Termin składania wniosków i informacji o dochodach

Okres wypełniania wniosków w formie elektronicznej o przydzielenie miejsca w domu studenckim trwa od 4 czerwca 2012 roku do 22 czerwca 2012 roku.

Wcześniej, od 28 maja 2012 r. studenci mogą wypełniać w systemie USOSweb informację o dochodach w rodzinie studenta.

Wnioski w formie wydruku, z kompletem dokumentacji należy składać w sekretariatach właściwych wydziałów zajmujących się pomocą materialną.

 

III.  Składanie wniosków przez studentów I roku

Studenci przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia, I rok studiów drugiego stopnia i I rok jednolitych studiów magisterskichbędą mogli ubiegać się o miejsce w domu studenckim na podstawie złożenia wniosku (również poprzez system USOSweb w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku) z kompletem dokumentacji (jak wyszczególniona w zał. nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej) od dnia 20 sierpnia 2012 do dnia 7 września 2012 r.  Ze względu na konieczność zalogowania się w systemie USOSweb w celu wypełnienia elektronicznej wersji wniosku o przydzielenie miejsca w domu studenckim muszą oni wcześniej dokonać wpisu na studia. Koordynatorzy są zobowiązani do przesłania list studentów ubiegających się o miejsce w ds. we wrześniu do 13 września 2012 roku (do godz. 12:00).

 

IV. Składanie odwołań

 

Ustalam termin składania odwołań dla studentów z tury letniej – do 7 września 2012 r. Dla studentów z tury jesiennej – do 21 września 2012 r.

 

V. Składanie wniosków przez studentów- cudzoziemców I roku

 

Studenci-cudzoziemcy I roku studiów pierwszego stopnia, I roku jednolitych studiów magisterskichoraz studenci-cudzoziemcy I roku studiów drugiego stopnia otrzymają miejsca w domu studenckim z puli Biura Obsługi Studentów Zagranicznych. Studenci ci składają wniosek o przydzielenie miejsca w ds. w formie elektronicznej poprzez system USOSweb bez wypełniania informacji o dochodach. Po wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej należy wniosek wydrukować i złożyć w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych przy ul. Straszewskiego 25/3  do  10 września 2012 roku.

VI. Składanie wniosków przez studentów – cudzoziemców wyższych lat studiów

Studenci – cudzoziemcy, którzy kontynuują naukę na wyższych latach studiów
w celu przyznania im miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2012/13 składają wniosek o przydzielenie miejsca w ds. w formie elektronicznej w systemie USOSweb oraz
w formie wydruku u koordynatora ds. pomocy materialnej swojego  wydziału, jednakże bez dokumentowania dochodów. Wniosek należy złożyć do 22 czerwca 2012 roku. We wniosku należy wskazać dom studencki,  w którym chcą zamieszkać.

VII. Inni studenci

Studenci studiów niestacjonarnych nie otrzymują miejsca w domu studenckim
w pierwszej turze
. Studenci ci będą mogli ubiegać się o miejsce w domu studenckim
w październiku 2012 roku, po zakończeniu kwaterowania i blokady miejsc – jednakże tylko
w przypadku, jeśli miejsca w domach studenckich pozostaną niewykorzystane przez studentów studiów stacjonarnych. W ciągu roku akademickiego studenci mogą być kierowani do domu studenckiegoprzez Uczelnianą Komisję Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ bez składania wniosku i dokumentacji o dochodach, jedynie na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

VIII.  Inne ważne informacje

·          Kompletność złożonej dokumentacji w formie elektronicznej oraz poprawność obliczonej przez system wysokości dochodu netto w rodzinie studenta powinna być sprawdzona i porównana przez koordynatora z dokumentacją złożoną prze studenta
w formie wydruku w możliwie najszybszym terminie.

·          W przypadku gdy koordynator stwierdzi brak dokumentów, lub że student błędnie obliczył dochód, student otrzymuje informację o uzupełnienie dokumentacji lub poprawienie dochodów w systemie USOSweb, a następnie poprzez wezwanie go o uzupełnienie dokumentacji w formie druku wysłanego pocztą za potwierdzeniem odbioru.

·          Wnioski, w których brakujące dokumenty zostały uzupełnione w terminie, jednak po rozdzieleniu miejsc są rozpatrywane w kolejnej turze przydzielania miejsc.  

·          W przypadku nieuzupełnienia brakującej dokumentacji w terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania, co oznacza nieprzydzielenie miejsca w ds.

IX.

Podobnie jak w roku ubiegłym planujemy, aby zamiana miejsc odbywała się w ramach Giełdy Zamiany Miejsc. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną zamieszczone       w piśmie prorektora ds. dydaktyki, które ukaże się po przydzieleniu miejsc w domach studenckich przez Wydziałowe Komisje Ekonomiczne. Giełda Zamiany Miejsc będzie czynna od 5 lipca 2012 r. do  31 sierpnia 2012 r.  w systemie USOSweb.

Lista akademików

Dom Studencki Nawojka

ul. Reymonta 11
30-059 Kraków
centrala: (12) 633 58 77
administracja: (12) 633 39 36
fax: (12) 633 55 48

Dom Studencki Żaczek

al. 3 Maja 5
30-063 Kraków
centrala: (12) 622 11 02
administracja: (12) 633 19 14, (12) 622 11 42

Dom Studencki Bydgoska

ul. Bydgoska 19
30-056 Kraków
budynek A, centrala: (12) 637 44 33
budynek B, centrala: (12) 636 80 00
budynek C, centrala: (12) 637 45 02
budynek D, centrala: (12) 637 44 34
administracja: (12) 638 77 88, (12) 636 80 00 w. 2253

Dom Studencki Piast

ul. Piastowska 47
30-067 Kraków
centrala: (12) 622 31 00
administracja: (12) 622 33 00, (12) 637 21 76

Dom studencki Bursa Jagiellońska

ul. Śliska 14
30-516 Kraków
centrala: (12) 656 12 66
administracja: wew. 101
fax: wew. 105

Dom studencki Kamionka

ul. Kamionka 11
30-586 Kraków
tel.: (12) 641 64 15
fax: (12) 641 64 15