Skip to main content
Skip banner

Studia drugiego stopnia

Zajęcia do zrealizowania do końca drugiego roku studiów, co najmniej 120 ECTS:

1. Granica nauk humanistycznych i społecznych, 30 godz., wspólne dla MISH

2. Techniki konferencyjne - metodologia pracy naukowej, 30 godz., wspólne dla MISH (tylko w 19/20)

3. Ochrona własności intelektualnej - zgodnie z wymaganiami kierunku wiodącego

4. Lektorat j. obcego nowożytnego 60 godz. z egzaminem  - zgodnie z wymaganiami kierunku wiodącego, co najmniej egzamin na poziomie B2+.

5. Przedmiot w języku obcym - (nie będący lektoratem, ani kursem nauki języka) - zgodnie z wymaganiami kierunku wiodącego, co najmniej 3 ECTS z egzaminem.

6. 2 przedmioty z obszaru nauki innego niż ten, do którego należy kierunek wiodący.

II. Zajęcia obowiązkowe na pierwszym roku:

1. BHP 

2. Tutorial. Praca roczna 1 (niezbędne złożenie recenzji pracy rocznej podpisanej przez opiekuna naukowego)

3. Przedmiot  spoza  kierunku wiodącego (kończący się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem)

4. Ogółem zadeklarowane przedmioty za co najmniej 60 ECTS, wszystkie przedmioty zadeklarowane są obowiązkowe  do zaliczenia roku w indywidualnej linii programowej studenta MISH.

III. Zajęcia obowiązkowe na drugim roku:

1. Tutorial 2 (obowiązek złożenia sprawozdania z przebiegu tutorialu zatwierdzonego przez opiekuna naukowego)

2. Przedmiot  spoza  kierunku wiodącego (kończący się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem)

3. Ogółem zadeklarowane przedmioty za co najmniej 60 ECTS, wszystkie przedmioty zadeklarowane są obowiązkowe  do zaliczenia roku w indywidualnej linii programowej studenta MISH.

Zasady studiowania MISH dla przyjętych na studia do 2018/19 włącznie

Studia II stopnia MISH są oparte na współpracy z opiekunem naukowym, który jest jednocześnie promotorem pracy magisterskiej studenta MISH. Podobnie jak na studiach I stopnia student musi zrealizować program obowiązkowy na danym kierunku do uzyskania absolutorium na nim. Studia MISH powinny przygotowywać studentów do dalszych studiów na studiach doktoranckich (na studiach III stopnia) - co roku student MISH-u składa sprawozdanie ze swojej współpracy z  opiekunem naukowym podsumowując swoją aktywność realizacji  toku studiów MISH uwzględniając w nim swoje osiągnięcia wynikające m.in z tutorialu jak np. publikacje, udział w konferencjach, czy konkursach stypendialnych.

Oprócz realizacji zajęć na kierunku, w ramach którego student planuje uzyskać dyplom studiów II stopnia obowiązkowe jest zaliczenie zajęć na innym kierunku oraz przedmiotu z wykładowym językiem obcym zakończony egzaminem.

Studenci, którzy w dotychczasowym toku studiów nie zaliczyli lektoratu łacińskiego, muszą uzupełnić ten brak na studiach II stopnia, obowiązek taki dotyczy także tutorialu, tj studenci , którzy nie realizowali takich zajęć muszą na pierwszym roku studiów złożyć pracę roczną na temat ustalony z opiekunem naukowym.

Zasady studiowania MISH dla studentów podejmujących studia na I roku cyklu 2015/16.

Tekst ujednolicony zasad studiowania dla studentów z naborów 2012-2014 

Zasady studiowania dla studentów rozpoczynających studia od r. akad. 2012/13

 Studenci przyjęci od roku akademickiego 2012/13 muszą w toku studiów zrealizować:

1. Zajęcia konwersatoryjne:

- Metodologia nauk społecznych

- Granica nauk humanistycznych i społecznych

- Teoria języka

1b. Uzyskać zaliczenie tutorialu na I i II roku studiów (studenci, którzy nie posiadają dyplomu I stopnia i nie pisali trzech prac rocznych MISH w toku studiów I stopnia muszą uzyskać zaliczenie tutorialu I na podstawie pracy rocznej. Pozostali studenci uzyskują zaliczenie na podstawie złożonego sprawozdania z przebiegu tutorialu).

2. 10 pkt ECTS za zajęcia z oferty kierunku należącego do innego obszaru nauki niż ich kierunek wiodący. 

3. Na każdym roku student musi mieć zajęcia należące do programu przynajmniej dwóch kierunków.

4. Należy zaliczyć egzamin z przedmiotu z wykładowym j. obcym (przedmiot inny niż lektorat).

5. O ile inaczej nie wymaga minimum programowe kierunku wiodącego student musi zaliczyć lektorat języka obcego na poziomie B2+ zakończony egzaminem.

6. W toku studiów należy zdać co najmniej 8 egzaminów, w tym 2 spoza kierunku wiodącego.

7. Ogólna liczba punktów niezbędna do zakończenia studiów minimum 120 ECTS, minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych 960.

Zajęcia dla studiów MISH II stopnia w 2018/19:

1. Teoria Języka, dr Emilia Januszek

2. Metodologia nauk społecznych, dr Dariusz Brzeziński

3. Granica nauk humanistycznych i społecznych, dr Marcin Jarząbek

Uwaga studenci kierunku wiodącego socjologia: z uwagi na wprowadzenie wielu ścieżek specjalizacyjnych na studiach II stopnia po ustaleniu linii programowej z opiekunem naukowym należy do 20 października w roku akad. I roku studiów złożyć informację o planowanym przebiegu studiów do Dyrekcji Instytutu Socjologii.
 
Regulamin Studiów II Stopnia MISH  dla studentów dla studentów, którzy rozpoczęli studia do roku akad. 2011/12 włącznie.
Download files
pdf
Zasady studiowania od 2019/20
doc
Zasady studiowania dla rozpoczynających studia do 2018/19