Pomiń baner

AAL

STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE AAL

Wszystkie informacje ze źródła: http://www.aal.edu.pl 

Studia międzyuczelniane korzystają z doświadczeń systemu humanistycznych studiów międzywydziałowych, których inicjatywa wyszła z Uniwersytetu Warszawskiego i została podjęta przez inne uczelnie. Akademia »Artes Liberales« stworzona przez osiem uniwersytetów jest propozycją dla tych wszystkich rozpoczynających studia, których szerokie zainteresowania humanistyczne są trudne do zaspokojenia w tradycyjnym trybie studiowania jednej, określonej nazwą kierunku, dyscypliny akademickiej. Są to studia dla osób o umysłach niespokojnych i poszukujących, zdolnych do wzięcia współodpowiedzialności za kształt i rytm swoich studiów. Wykształcenie nowoczesnego humanisty wymaga dziś ciągłego przekraczania granic wąskich specjalności, rozumienia języka i celów badawczych różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Studia o charakterze interdyscyplinarnym, choć wymagają szczególnych predyspozycji i odpowiedzialności, pozwalają zadomowić się na różnych, często odległych od siebie obszarach wiedzy humanistycznej. Ich wymiar międzyuczelniany daje nie tylko możliwość samodzielnego projektowania struktury toku studiów i zakresu zdobywanej wiedzy, składanej z elementów kilku dyscyplin humanistycznych, ale także obcowania z wybitnymi indywidualnościami naukowymi i stałego partnerskiego kontaktu ze swoim opiekunem naukowym. Mogą stać się dla młodego człowieka wielką intelektualną przygodą, wędrówką po kulturowym dorobku ludzkości.

 

PRZEBIEG STUDIÓW

Każdy student Akademii »Artes Liberales« realizuje pod kierunkiem opiekuna naukowego (tutora) w pełni indywidualny program studiów, zgodny z osobistymi preferencjami i pasjami. Jako student konkretnego kierunku na uczelni macierzystej zobligowany jest do zaliczania przedmiotów obowiązujących na danym kierunku (najczęściej realizuje to w ramach indywidualnego toku lub indywidualnej organizacji studiów), natomiast w ramach Akademii »Artes Liberales« ma prawo swobodnego doboru dyscyplin i przedmiotów znajdujących się w ofercie edukacyjnej wszystkich ośmiu sfederowanych uniwersytetów. Kształtowanie programu własnych studiów wymaga od studentów dojrzałości i ogromnej dyscypliny.

Ponadto do studentów Akademii adresowane są specjalne seminaria, warsztaty, konferencje, moduły zajęć i wykłady z zakresu szeroko pojmowanej humanistyki, w których mogą uczestniczyć zgodnie ze swymi zainteresowaniami. Szczególnym doświadczeniem, w którym ujawnia się interdyscyplinarny charakter Akademii »Artes Liberales«, są tzw. "sesje": w ciągu roku dwie lub trzy specjalizacyjne i jedna główna. Są to spotkania studentów Akademii, organizowane przez kolejne ośrodki uniwersyteckie, poświęcone konkretnym zagadnieniom, rozpatrywanym z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Podsumowaniem każdej sesji jest pisany przez studenta esej, poświęcony któremuś z wątków danego zjazdu. Student zobowiązany jest do zaliczenia w ciągu roku jednej sesji specjalizacyjnej, która zwykle trwa 4-6 dni oraz sesji głównej, trwającej do dwóch tygodni.

Studia I i II stopnia AAL zostały wygaszone, a powołany został program studiów doktoranckich.

REKRUTACJA NA PROGRAM DOKTORANCKI

Efektem studiów w ramach tej formy kształcenia ma być przygotowanie interdyscyplinarnej pracy doktorskiej i jej obrona na jednym z uniwersytetów stowarzyszonych w ramach Akademii »Artes Liberales«. Akademia zapewnia doktorantom udział w interdyscyplinarnych pracach badawczych, a także możliwość realizowania autorskich zajęć dydaktycznych. Od naszych doktorantów oczekuje się aktywnego uczestnictwa w rozwijaniu tej nowej formy studiowania.

Ubiegłoroczny nabór do MPISD adresowany był do absolwentów studiów interdyscyplinarnych:

* a) absolwentów Akademii »Artes Liberales«,
* b) absolwentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych,
a także
* c) tych osób, które w zwykłym trybie uzyskały dwa dyplomy magisterskie.

O przyjęcie do Programu mogli starać się absolwenci ww. wymienionych grup będący doktorantami I roku na jednej z uczelni sfederowanych w AAL lub afiliowanych przy Akademii bądź takie studia zamierzają wkrótce podjąć. Dysponowano trzema miejscami. Osobom przyjętym Akademia »Artes Liberales« zagwarantowała stypendia naukowe, które wynoszące (wraz ze stypendium z uczelni macierzystej) po 1750 zł netto.

Informacje o następnych naborach będę sukcesywnie ogłaszane.