Rekrutacja MISH

 

Proces rekrutacji na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne jest oparty na ustaleniu rankingu. 

STUDIA I STOPNIA

W przypadku studiów I stopnia o miejscu w rankingu decydują wyniki matury z przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowym kryterium formalnym jest przystąpienie i pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do podjęcia studiów międzyobszarowych w trybie indywidualnym oraz rozpoznanie wiedzy i zainteresowań kandydata przekraczających program nauczania szkoły średniej oznaczające uzyskanie z niej minimum 60% punktów możliwych do zdobycia.
Powyższy warunek obowiązuje wszystkich kandydatów na studia, niezależnie od posiadanych osiągnięć w olimpiadach i konkursach. Oznacza to, że warunkiem uzyskania maksymalnego wyniku kwalifikacji przez laureatów jednej olimpiady jest uzyskanie co najmniej 60% wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci posiadający równocześnie tytuł laureata jednej olimpiady oraz tytuł co najmniej finalisty eliminacji stopnia centralnego innej olimpiady ogólnopolskiej lub międzynarodowej uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia, uzyskują z rozmowy 100% punktów możliwych do zdobycia, bez konieczności przystępowania do niej. Ostateczny wynik kwalifikacji jest ustalany zgodnie z pozostałymi warunkami i trybem rekrutacji na studia.

Informacje szczegółowe wraz z wykazem uwzględnianych olimpiad i konkursów: https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/2001/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1

 STUDIA II STOPNIA

 

Od roku 2010/11 UJ uruchomił studia MISH drugiego stopnia. W rekrutacji mogą brać udział kandydaci z dyplomami licencjata lub magistra kierunków humanistycznych, mających sprecyzowane plany odnośnie pisania pracy magisterskiej na wydziałach wpółtworzących MISH, którzy chcą realizować program studiów w toku MISH przygotowującym do późniejszych studiów doktoranckich.
Miejsc na studiach drugiego stopnia jest 30, wszyscy kandydaci przechodzą przez rozmowę kwalifikacyjną.

 
SZCZEGÓŁOWE OPISY WARUNKÓW REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADKACH  REKRUTACJA I STOPNIA I REKRUTACJA II STOPNIA.