Studia II stopnia

Studia II stopnia MISH są oparte na współpracy z opiekunem naukowym, który jest jednocześnie promotorem pracy magisterskiej studenta MISH. Podobnie jak na studiach I stopnia student musi zrealizować program obowiązkowy na danym kierunku do uzyskania absolutorium na nim. Studia MISH powinny przygotowywać studentów do dalszych studiów na studiach doktoranckich (na studiach III stopnia) - co roku student MISH-u składa sprawozdanie ze swojej współpracy z  opiekunem naukowym podsumowując swoją aktywność realizacji  toku studiów MISH uwzględniając w nim swoje osiągnięcia wynikające m.in z tutorialu jak np. publikacje, udział w konferencjach, czy konkursach stypendialnych.

Oprócz realizacji zajęć na kierunku, w ramach którego student planuje uzyskać dyplom studiów II stopnia obowiązkowe jest zaliczenie zajęć na innym kierunku oraz przedmiotu z wykładowym językiem obcym zakończny egzaminem.

Studenci, którzy w dotychczasowym toku studiów nie zaliczyli lektoratu łacińskiego, muszą uzupełnić ten brak na studiach II stopnia, obowiązek taki dotyczy także tutorialu, tj studenci , którzy nie realizowali takich zajęć muszą na pierwszym roku studiów złożyć pracę roczną na temat ustalony z opiekunem naukowym.

Zasady studiowania MISH dla studentów podejmujących studia na I roku cyklu 2015/16.

Tekst ujednolicony zasad studiowania dla studentów z naborów 2012-2014 

Zasady studiowania dla studentów rozpoczynających studia od r. akad. 2012/13

 Studenci przyjęci od roku akademickiego 2012/13 muszą w toku studiów zrealizować:

1. Zajęcia konwersatoryjne z metodologii nauk społecznych, metodologii nauk humanistycznych, teorii języka

1b. Uzyskać zaliczenie tutorialu na I i II roku studiów (studenci, którzy nie posiadają dyplomu I stopnia i nie pisali trzech prac rocznych MISH w toku studiów I stopnia muszą uzyskać zaliczenie tutorialu I na podstawie pracy rocznej. Pozostali studenci uzyskują zaliczenie na podstawie złożonego sprawozdania z przebiegu tutorialu).

2. 10 pkt ECTS za zajęcia z oferty kierunku należącego do innego obszaru nauki niż ich kierunek wiodący. 

3. Na każdym roku student musi mieć zajęcia należące do programu przynajmnie dwóch kierunków.

4. Należy zaliczyć egzamin z przedmiotu z wykładowym j. obcym (inny niż lektorat).

5. ile inaczej nie wymaga minimum programowe kierunku wiodącego student musi zaliczyć lektorat języka obcego na poziomie B2+ zakończony egzaminem.

6. W toku studiów należy zdać co najmniej 8 egzaminów, w tym 2 spoza kierunku wiodącego.

7. Ogólna liczba punktów niezbędna do zakończenia studiów minimum 120 ECTS, minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych 960.

Zajęcia dla studiów MISH II stopnia w 2014/15:

1. Teoria Języka, dr Justyna Winiarska, zajęcia będą odbywały się w II semestrze 14/15

2. Metodologia nauk społecznychdr Maciej Stroiński, II semestr 14/15

3. Metodologia nauk humanistycznych, dr Stefan Klemczak, II semestr 14/15

Uwaga studenci kierunku wiodącego socjologia: z uwagi na wprowadzenie wielu ścieżek specjalizacyjnych na studiach II stopnia po ustaleniu linii programowej z opiekunem naukowym należy do 20 października w roku akad. I roku studiów złożyć informację o planowanym przebiegu studiów do Dyrekcji Instytutu Socjologii.
 
Regulamin Studiów II Stopnia MISH  dla studentów dla studentów, którzy rozpoczęli studia do roku akad. 2011/12 włącznie.