Przejdź do głównej treści

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia

Ranking przyjęć ustalany jest w oparciu o średnią arytemtyczną wyników z poziomów rozszerzonych z 3 przedmiotów z wagą 1 i rozmowy kwalifikacyjnej z wagą 3:

1. Język polski

2. Przedmiot do wyboru: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna

3. Język obcy

4. Rozmowa kwalifikacyjna

Pytania zadawane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej MISH zadawane są w oparciu o zgłoszony przez kandydata w trakcie procesu rejestracji ERK opis zainteresowań naukowych mających znaczenie dla studiowania w ramach MISH.  Stanowi to punkt wyjścia do rozmowy z komisją, która po krótkiej wypowiedzi swobodnej kandydata zadaje pytania.

W nawiązanym dialogu kandydat ma szansę przedstawić swoją pozaszkolną wiedzę z interesującej go dziedziny humanistyki tak, by oceniająca go komisja mogła sprawdzić jego dotychczasowe umiejętności rozwijania zainteresowań naukowych, prawidłowego posługiwania się pojęciami z tego zakresu, poprawność argumentacji i logicznego konstruowania wypowiedzi, samodzielność intelektualną w formułowaniu opinii. Istotne jest też wskazanie motywacji do realizacji studiów w formie międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych. 

 

 

Sposób obliczania wyniku kwalifikacji w końcowym rankingu:

[(język polski x1)+(przedmiot z gr. 2 x1)+(język obcy x 1) +(wynik rozmowy kwalifikacyjnej x3)]/6