Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Deklaracje programowe - indywidualny program studiów studenta MISH

Indywidualny program studiów studenta jest opracowany w formie rocznej deklaracji indywidualnego  planu programu studenta. Stanowi ona podstawę uprawniającą studenta do zaliczania przedmiotów i rozliczania roku studiów.  Dzięki indywidualnemu programowi studiów student MISH może w trakcie studiów realizować zajęcia należące do oferty dydaktycznej różnych wydziałów i realizować program danego kierunku w formie indywidualnych studiów międzyobszarowych.

Deklaracja programowa to zgłoszenie spisu przedmiotów zatwierdzonych przez opiekuna naukowego i przyjętych przez Radę Programowa jako indywidualny program studiów studenta w danym roku akademickim.  Przedmioty ujęte w deklaracji w USOS na podstawie Regulaminu studiów UJ są  obowiązkowe.

Deklaracja a zapisy w USOS

 

Deklaracja programowa w systemie  ma odzwierciedlać obowiązkowy roczny program studiów studenta zaakceptowany przez opiekuna naukowego, zapis w USOS są potwierdzeniem dopuszczenia studenta do uczestnictwa w nich.

 UWAGA: Zapis lub wykreślenie z listy uczestników w systemie USOS nie są równoznaczne ze zmianami w deklaracji programowej!

Wykreślenie lub dopisanie przedmiotu do deklaracji indywiduanego programu studiów za zgodą opiekuna bez uzasadnienia może nastąpić do 4 tygodni od rozpoczęcia zajęć (jeśli jest to po upływie miesiąca od początku semestru  należy przedstawić potwierdzenie terminu rozpoczęcia zajęć przez prowadzącego zajęcia). UWAGA: wykreślenie i rejestracja  na przedmiot w systemie USOS muszą być  dokonane w terminach wyznaczonych do rejestracji/wyrejestrowania z przedmiotów przez wydziały lub instytuty organizujące je). Przedmiot wpisany do deklaracji  indywidualnego programu mimo nie zapisania się przez studenta na niego w systemie USOS nadal obowiązuje go do zaliczenia roku. Brak zapisu na zajęcia w USOS uniemożliwia dopuszczenie do zaliczania przedmiotu przez prowadzącego zajęcia,

Wykreślenie przedmiotu z deklaracji programowej po upływie 4 tyg. od rozpoczęcia zajęć możliwe jest wyłącznie jeśli wynika z powodów niezależnych od studenta, w szczególności w przypadku zmiany terminu odbywania się zajęć w trakcie semestru.

Zadeklarowanie w indywidualnym programie/planie studiów większej niż minimalna do zaliczenia roku liczby punktów ECTS nie jest podstawą do wykreślenia przedmiotu z deklaracji po upływie podstawowego 4 tygodniowego terminu.Można zadeklarować w indywidualnym planie programu studiów MISH, że przedmiot jest realizowany awansem.

 Potwierdzone zmiany punktacji ECTS lub sposobu zaliczenia zadeklarowanego przedmiotu powinny być zgłaszane niezwłocznie w celu dołączenia do złożonej deklaracji indywidualnego programu studenta MISH.

Pliki do pobrania
xlsx
Deklaracja indywidualnego programu studenta MISH 2223
xlsx
Instrukcja wypełniania deklaracji indywidualnego programu -przykładowe zapisy