Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na studia drugiego stopnia MISH-u

W rekrutacji brać mogą udział absolwenci kierunków humanistycznych i społecznych. Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w obszarach nauk: humanistycznych, społecznych.

Przy ustalaniu wyniku kwalifikacji na studia brana jest pod uwagę średnia z przebiegu studiów z dyplomu branego pod uwagę w procesie kwalifkacji oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej na studia.  Średnia stanowi 20% wyniku końcowego kwalifikacji.

Rozmowa kwalifikacyjna na pierwszy rok studiów drugiego stopnia MISH obejmuje zaprezentowanie przez kandydata na studia projektu pracy magisterskiej, zreferowanie zainteresowań naukowych kandydata i wskazanie przez niego, w czym miałby być pomocny tryb studiów międzyobszarowych MISH do napisania tej pracy. Pytania zadawane kandydatowi weryfikują znajomość zagadnień związanych z wybranym kierunkiem wiodącym w szerszym kontekście wiedzy humanistycznej i społecznej. Rozmowa ta sprawdza wiedzę i kompetencje kandydata niezbędne do podjęcia tych studiów.

Szczegółowe zasady rekrutacji i terminy są podane na stronie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów UJ 

 

 

 

 

 

Rekrutacja - studia II stopnia

 

Rekrutacja 2018/19

Limit miejsc: 30

Sprawdź termin rozpoczęcia rekrutacji i rozmów kwalifikacyjnych w systemie ERK     rejestracja trwa do 10 lipca 2018 r.

Informacja dla kandydatów broniących się w połowie lipca:  wpisanie danych o ocenach i dyplomie w systemie ERK jest możliwe 17 lipca do godz. 12.00.  Tak więc można dokonać rejstracji i zgłosić się na rozmowę kwlaifikacyjną  np. w dn. 16 lipca bez konieczności uprzedniego wpisania oceny z dyplomu.

Rozmowy kwalifikacyjne w I turze będą przeprowadzane w dniach 16 i 17 lipca 2018 r. W  przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć będą otwierane kolejne tury rekrutacjia ich terminy będą ogłaszane w systemie ERK.

Sprawdź termin rozpoczęcia rekrutacji i rozmów kwalifikacyjnych w systemie ERK

Do podjęcia studiów upoważnione są także osoby, które nie ukończyły studiów stopnia I w ramach MISH legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w zakresie nauk humanistycznych.

Zasady kwalifikacji

Podstawą ustalenia wyniku na liście rankingowej jest wynik obliczony na podstawie oceny z przebiegu studiów oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej na studia stanowiących odpowiednio 20% i 80% wyniku końcowego.

W ramach rekrutacji na II stopień przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła projektu planowanej przez kandydata pracy magisterskiej i jego zainteresowań mających znaczenie dla wyboru studiów MISH na II stopniu studiów. W rozmowie będą sprawdzane kompetencje kandydata z zakresu dziedziny, którego będzie dotyczyła praca magisterska. W nawiązanym dialogu kandydat ma przedstawić swoją wiedzę tak, by oceniająca go komisja mogła sprawdzić jego umiejętności rozwijania zainteresowań naukowych, prawidłowego posługiwania się pojęciami z zakresu danej dyscypliny naukowej, poprawność argumentacji i logicznego konstruowania wypowiedzi, samodzielność intelektualną w formułowaniuopinii.

UWAGA: Możliwość uzyskania dyplomu studiów II stopnia danego kierunku w ramach MISH uzależnione jest od spełniania przez kandydata warunku posiadania dyplomu studiów I stopnia wymaganego przez dany kierunek do przyjęcia na studia II stopnia w ramach rekrutacji na rok akademicki 2087/19 (ograniczenie dotyczyć może głównie kierunków filologicznych) np. w latach poprzednich ograniczenia pojawiały się przy niżej wymienionych kierunkach:
filologia angielska - dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, a także magisterskich) specjalności filologicznych lub kierunku filologia polska;
filologia hiszpańska- dyplom licencjata iberystyki, licencjata filologii hiszpańskiej lub licencjata w zakresie języka hiszpańskiego;
historia - do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na następujących kierunkach i specjalnościach: administracja, archeologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, etnologia, euro­peisty­ka, filologia polska, filozofia, historia, historia sztuki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, MISH, politologia, stosunki międzynarodowe.