Rekrutacja - studia II stopnia

 

Rekrutacja 2018/19

Limit miejsc: 30

Sprawdź termin rozpoczęcia rekrutacji i rozmów kwalifikacyjnych w systemie ERK     rejestracja trwa do 10 lipca 2018 r.

Informacja dla kandydatów broniących się w połowie lipca:  wpisanie danych o ocenach i dyplomie w systemie ERK jest możliwe 17 lipca do godz. 12.00.  Tak więc można dokonać rejstracji i zgłosić się na rozmowę kwlaifikacyjną  np. w dn. 16 lipca bez konieczności uprzedniego wpisania oceny z dyplomu.

Rozmowy kwalifikacyjne w I turze będą przeprowadzane w dniach 16 i 17 lipca 2018 r. W  przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć będą otwierane kolejne tury rekrutacjia ich terminy będą ogłaszane w systemie ERK.

Sprawdź termin rozpoczęcia rekrutacji i rozmów kwalifikacyjnych w systemie ERK

Do podjęcia studiów upoważnione są także osoby, które nie ukończyły studiów stopnia I w ramach MISH legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w zakresie nauk humanistycznych.

Zasady kwalifikacji

Podstawą ustalenia wyniku na liście rankingowej jest wynik obliczony na podstawie oceny z przebiegu studiów oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej na studia stanowiących odpowiednio 20% i 80% wyniku końcowego.

W ramach rekrutacji na II stopień przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła projektu planowanej przez kandydata pracy magisterskiej i jego zainteresowań mających znaczenie dla wyboru studiów MISH na II stopniu studiów. W rozmowie będą sprawdzane kompetencje kandydata z zakresu dziedziny, którego będzie dotyczyła praca magisterska. W nawiązanym dialogu kandydat ma przedstawić swoją wiedzę tak, by oceniająca go komisja mogła sprawdzić jego umiejętności rozwijania zainteresowań naukowych, prawidłowego posługiwania się pojęciami z zakresu danej dyscypliny naukowej, poprawność argumentacji i logicznego konstruowania wypowiedzi, samodzielność intelektualną w formułowaniuopinii.

UWAGA: Możliwość uzyskania dyplomu studiów II stopnia danego kierunku w ramach MISH uzależnione jest od spełniania przez kandydata warunku posiadania dyplomu studiów I stopnia wymaganego przez dany kierunek do przyjęcia na studia II stopnia w ramach rekrutacji na rok akademicki 2087/19 (ograniczenie dotyczyć może głównie kierunków filologicznych) np. w latach poprzednich ograniczenia pojawiały się przy niżej wymienionych kierunkach:
filologia angielska - dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, a także magisterskich) specjalności filologicznych lub kierunku filologia polska;
filologia hiszpańska- dyplom licencjata iberystyki, licencjata filologii hiszpańskiej lub licencjata w zakresie języka hiszpańskiego;
historia - do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na następujących kierunkach i specjalnościach: administracja, archeologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, etnologia, euro­peisty­ka, filologia polska, filozofia, historia, historia sztuki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, MISH, politologia, stosunki międzynarodowe.