Pomoc materialna na rok akademicki 2018/19

 

Koordynatorzy pomocy socjalnej MISH:

Rynek Główny 8/15, 31-042 Kraków

tel. 12 431-12-31

Emilia Januszek: emilia.januszek[at]uj.edu.pl

Anna Stadnicka: anna.stadnicka[at]uj.edu.pl

 

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2018/19 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

 1. stypendium socjalne;
 2. stypendium socjalne zwiększone w związku z zamieszkaniem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki;
 3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
 4. stypendium rektora dla najlepszych studentów;
 5. zapomogę.

Oprócz powyższych świadczeń wybitni studenci mogą ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o ile udokumentuje posiadanie takich osiągnięć i znajdą się w 5% najlepszych studentów na danym kierunku, a Rada właściwego wydziału zaopiniuje ich wniosek pozytywnie. Jednakże, aby ubiegać się o stypendium ministra należy udokumentować posiadanie wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych. Nie jest natomiast konieczne znalezienie się na liście rankingowej 5% najlepszych studentów na danym kierunku.

AKTY PRAWNE  i zasady przyznawania pomocy materialnej:

http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna

 1. Z USOSWEB:
 2. I. WNIOSEK Z USOS web – ZATWIERDZONY (tj. zarejestrowany przez studenta/kę);
 3. II. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NA ROK AKADEMICKI 2018/19 z USOSwweb ZATWIERDZONE (tj. zarejestrowane przez studenta/kę);
 4.  
 5. INNE DOKUMENTY:
 6. 1. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta i studenta (tj. Rodzice, Student i ewentualne uczące się Rodzeństwo) w roku 2017 - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27 (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), art. 30b (z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych), 30c (pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym), 30e (z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw) i 30f (podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej) lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia;
 7.  
 8. 3. oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (załącznik nr 12 do zarządzenia nr 105 Rektora UJ z 16 października 2017 r. lub załącznik nr 13 do zarządzenia nr 105 Rektora UJ z 16 października 2017 r.);
 9. 4. zaświadczenia z ZUS lub KRUS lub Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA lub wojskowego biura emerytalnego lub biura emerytalnego służby więziennej całkowitej wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny studenta za rok 2017 lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia;
 10. 5. kopia PIT-37 i PIT-11 (jeżeli nie jest wykazana wysokość składek zdrowotnych lub wynosi 0 zł);
 11. 6. druk ZCNA – zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego;
 12. 7. oświadczenie Rodziców, że w okresach nie wymienionych na zaświadczeniu ZUS ( MAMA – …………………………… 2017; TATA  - …………………… 2017) nie byli ubezpieczeni i wyjaśniające powód braku ubezpieczenia;
 13. 8. oświadczenie Rodziców wyjaśniające sytuację obecną (rok 2017 do nadal) – nie jest zatrudniona(y), nie jest zarejestrowana(y) w UP;
 14. 9. zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu zdrowotnym i pobieraniu/niepobieraniu zasiłku chorobowego;
 15. 10. kopia umowy (zlecenie)/decyzji za rok 2017 oraz kopia PIT-11/40A/8C, PIT-36/36L/37 oraz PIT / 0 lub PIT/UZ;
 16. 11. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości obrotu w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych;
 17. 12. ZAŚWIADCZENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO O WYSOKOŚCI PRZYCHODU ORAZ O WYSOKOŚCI I FORMIE OPŁACANEGO PODATKU DOCHODOWEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST ODPOWIEDNIO PRAWO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO LUB ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, DOTYCZĄCE OSOBY ROZLICZAJĄCEJ SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE;
 18. 13. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od os. fizycznych dot. działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej (PIT ZAS-DF);
 19. 14. zaświadczenie o dochodach z zagranicy za rok 2017 i tłumaczenie notarialne lub przez tłumacza przysięgłego w języku polskim;
 20. 15. zaświadczenie o dochodach z zagranicy za rok 2017 zgłoszonych w Urzędzie Skarbowym w PL (kopia PIT- ZG);
 21. 16. zaświadczenie o dochodach małoletnich dzieci za rok 2017 rozliczonych w Urzędzie Skarbowym (kopia PIT- M);
 22. 17. oświadczenie na jakich zasadach (księgi przychodów i rozchodów / działy specjalne prod. rolnej) rozliczana była działalność gospodarcza w roku 2017 ;
 23. 18. kopia PIT-28 (działalność gospodarcza na zasadach ryczałtu), PIT-36 (działalność gospodarcza na zasadach ogólnych / działy specjalne prod. rolnej) lub PIT-16A18. (działalność na zasadach karty podatkowej);
 24. 19. zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej – kopia wniosku o wpis/wypis/zawieszenie/likwidację/skreślenie działalności gospodarczej;
 25. 20. oświadczenie członków rodziny studenta o dochodach nieopodatkowanych w roku 2017 (Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 105 Rektora UJ z 16 października 2017 r.);
 26. 21. kopia PIT-37/ 39 oraz PIT / 0 lub PIT/UZ (art. 27 f tj. ulga na dzieci);
 27. 22. oświadczenie członków rodziny studenta o dochodach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (kopia PIT-R);
  1. 23. a) w przypadku utraty dochodu:
  2. - dokument potwierdzający wysokość netto dochodu utraconego w roku 2017 (zaświadczenie z byłego miejsca zatrudnienia, z Urzędu Pracy (wysokość netto zasiłku dla bezrobotnych), z ZUS (wysokość netto zasiłku chorobowego lub świadczeń rehabilitacyjnych / zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub emerytury/ renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej) oraz kopia PIT-11 i PIT- 37);
  • - dokument potwierdzający wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej (zaświadczenie CEIDG);
  • - dokument potwierdzający uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego;
  • - dokument potwierdzający datę jego utraty (tj. kopię świadectwa pracy, umowy zlecenie/ umowa o dzieło wraz z rachunkiem, decyzji o utracie prawa do renty/emerytury/ świadczenia - zaświadczenie z UP / ZUS itp.);
  1. b) w przypadku uzyskania dochodu:
  2. - dokument potwierdzający wysokość netto dochodu uzyskanego, oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku 2017 lub
  3. - dokument określający wysokość netto dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty w przypadku uzyskania dochodu w roku 2018 (tj. zaświadczenie z obecnego miejsca zatrudnienia lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej);
 • - dokument potwierdzający zakończenie urlopu wychowawczego;
 • - dokument potwierdzający datę jego uzyskania (tj. kopię umowy o pracę, umowy zlecenie / o dzieło wraz z rachunkiem, decyzji o uzyskaniu prawa do renty/emerytury, zaświadczenie z UP / ZUS itp.);
 •  

24. zaświadczenie z Urzędu Gminy/ i/ lub Miasta lub kopia nakazu płatniczego o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2017;

25. kopia umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podst. umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. w związku z pobieraniem renty lub emerytury rolniczej wypłacanej w KRUS)/ kopia umowy dzierżawy w przypadku bycia dzierżawcą części lub całości gospodarstwa rolnego na podst. umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników;

 1. 26. umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 2. 27. kopia umowy kupna/ sprzedaży gospodarstwa rolnego w roku 2017;
 3. 28. kopii odpisu prawomocnego wyroku Sądu Rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka studenta;
 4. 29. odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz os. w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujący do alimentów na rzecz os. w rodzinie lub poza rodziną;
 5. 30. decyzję z MOPS / GOPS przyznającą lub nie - Fundusz Alimentacyjny;
 6. 31.zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych w przypadku gdy os. uprawniona do otrzymywania alimentów ich nie otrzymuje lub otrzymuje je w zaniżonej wysokości;
 7. 32. informacje z właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez os. uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego zagranicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 8. 33. odpis prawomocnego wyroku Sądu Rodzinnego oddalającego powództwo o ustalenie alimentów w przypadku rozwodu Rodziców Studenta/ki, gdy On/a ma 18 lat;
 9. 34. kopia orzeczenia Sądu Rodzinnego zobowiązującego jednego z Rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 10. 35. odpis prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego postanawiającego ograniczenie / pozbawienie władzy rodzicielskiej i o ustanowieniu rodziny zastępczej;
 11. 36. przelewy/przekazy pieniężne potwierdzające płacenie alimentów przez członka rodziny studenta na rzecz innej osoby spoza rodziny studenta;
 12. 37. zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bycia osobą bezrobotną z prawem lub bez prawa do zasiłku / stypendium lub zaświadczenie z ZUS lub KRUS lub z miejsca zatrudnienia drugiego rodzica - druk ZCNA- potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne os. bezrobotnej;
 13. 38. kopia odpisu skróconego aktu urodzenia rodzeństwa lub dzieci Studentki/a do 18 roku życia;
 14. 39. zupełny akt urodzenia Studentki/a, rodzeństwa lub dzieci Studentki w przypadku, gdy dane ojca zostały wpisane na podst. art. 42 ust. 2 (prawa o aktach stanu cywilnego), a dla Rodzeństwa do 7 roku życia;
 15. 40. kopia odpisu skróconego aktu urodzenia/ aktu małżeństwa / dowodu osobistego w przypadku niezgodności nazwisk matki i dzieci (w tym Studenta/ki);
 16. 41. decyzja z Urzędu Stanu Cywilnego o zmianie imienia/nazwiska;
 17. 42.odpis skrócony aktu małżeństwa;
 18. 43. odpis skrócony aktu zgonu;
 19. 44. kopia decyzji z ZUS/ KRUS o przyznaniu emerytury / renty i jej wysokości;
 20. decyzja przyznająca lub decyzja odmowna prawa do renty rodzinnej z ZUS;
 21. 45. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (podstawowej, gimnazjalnej, zawodowej, technikum, liceum) lub szkoły wyższej (tj. uczelnie w rozumieniu ustawo o Prawo szkolnictwie wyższym a także kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych – NKJO oraz kolegia pracowników służb społecznych - KPSS) lub kopia decyzji o przyjęciu na studia w szkole wyższej/ legitymacji szkolnej (j.w. - w przypadku Rodzeństwa w wieku maturalnym / w wieku międzyszkolnym) Rodzeństwa lub dzieci Studentki/a od 18 do 26 roku życia;
 22. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły niepełnosprawnego Rodzeństwa lub dzieci Studentki/a bez względu na wiek;
 23. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z Miejskiego / Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności / z ZUS) w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek;
 24. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z Miejskiego / Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności / z ZUS) Studenta/ ki (kopia);
 25. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
 26. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka;
 27. Oświadczenie studenta o braku zameldowania na pobyt stały na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych: Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś (Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 105 Rektora UJ z 16 października 2017 r.);
 28. Oświadczenie studenta o zamieszkaniu wraz z małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 105 Rektora UJ z 16 października 2017 r.)
 29. zaświadczenie z MOPS / GOPS o pobieraniu lub nie świadczeń;
 30. opinia z MOPS / GOPS na temat sytuacji materialno-bytowej Rodziny (tj. karta informacyjna) zgodnie z (§ 17 p.1 i 2 Zarządzenia Rektora UJ nr 105 z 16 października 2017);
 31. zaświadczenie z PCPR o otrzymywaniu pomocy pieniężnej;
 32. oświadczenie studenta/ki na temat sytuacji materialno-bytowej Rodziny, zgodnie z (§ 17 p.3 Zarządzenia Rektora UJ nr 105 z 16 października 2017);
 33. kopii karty pobytu w przypadku cudzoziemca;
 34. kopii ważnej Karty Polaka w przypadku cudzoziemca podejmującego studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
  1. potwierdzenie nr konta bankowego studentki/a w wydruku (np. kopia umowy z bankiem, potwierdzenie transakcji np. przelew bankowy) w którym zawarte są następujące informacje:
  2. numer rachunku,
  • imię i nazwisko właściciela rachunku,
  • nazwa banku w której rachunek został otwarty.

Pomoc materialna na rok akademicki 2014/2015

ZARZĄZENIE REKTORA NR 72 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koordynatorzy pomocy socjalnej MISH:

Rynek Główny 8/16, 31-042 Kraków

tel. 12 431-12-31

Emilia Januszek: emilia.januszek[at]uj.edu.pl

Anna Stadnicka: anna.stadnicka[at]uj.edu.pl

 

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2018/19 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

 1. stypendium socjalne;
 2. stypendium socjalne zwiększone w związku z zamieszkaniem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki;
 3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
 4. stypendium rektora dla najlepszych studentów;
 5. zapomogę.

Oprócz powyższych świadczeń wybitni studenci mogą ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o ile udokumentuje posiadanie takich osiągnięć i znajdą się w 5% najlepszych studentów na danym kierunku, a Rada właściwego wydziału zaopiniuje ich wniosek pozytywnie. Jednakże, aby ubiegać się o stypendium ministra należy udokumentować posiadanie wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych. Nie jest natomiast konieczne znalezienie się na liście rankingowej 5% najlepszych studentów na danym kierunku.

AKTY PRAWNE  i zasady przyznawania pomocy materialnej:

http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna